Statut

STATUT FUNDACJI LUDOTEKA ROSZADA
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Fundacja Ludoteka Roszada, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Noé Gabriel Vincent Nitot, zwanego dalej
Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Artura Stanisława Kozaka, w kancelarii
notarialnej w Warszawie przy Alei Jana Pawła II numer 61 lokal 4, w dniu 13.02.2014r., jest apolityczną organizacją społeczną.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§3
Fundacja działa na podstawie obowiązującego ustawodawstwa polskiego, w szczególności ustawy o
fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§ 4
Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 5
1. Obszarem, na którym działa Fundacja, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dopuszczalne jest prowadzenie działalności także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 7
Nadzór nad fundacją sprawuje Minister właściwy ds. edukacji.

§ 8
Ze swojej działalności Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe, które
przekazuje właściwym organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§9
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 10
1. Fundacja może ustanawiać nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych i prawnych zasłużonym dla
celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
2. Osoby szczególnie zasłużone dla fundacji mogą być wyróżnione honorowym tytułem „Przyjaciel
Fundacji Ludoteka Roszada”.
3. Tytuł „Przyjaciela Fundacji Ludoteka Roszada” nadaje Zarząd Fundacji.

§ 11
Fundacja może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych.
Rozdział II
Cele i zakres działania

§ 12
1. Celem ogólnym Fundacji jest działalność oświatowa i kulturalna, w szczególności związana z grami
planszowymi i działalnością artystyczną.
2. Cele szczegółowe Fundacji to:
a) Rozwijanie kontaktów i relacji pomiędzy ludźmi, niezależnie od ich statusu, wieku, poziomu
wykształcenia, przynależności do grupy społecznej.
b) Budowanie relacji międzypokoleniowych i międzykulturowych.
c) Przeciwdziałanie samotności, rasizmowi, nietolerancji, nierówności społecznej.
d) Efektywna edukacja- m.in. nauka liczenia, biologii, języków obcych, kultury, geografii.
e) Rozwijanie i pobudzanie wyobraźni uczestników.
f) Wspieranie ludzi w rozwoju osobistym i poznawaniu siebie.
g) Propagowanie rozwoju i podejmowania aktywności, niezależnie od osobistej sytuacji
i uwarunkowań.
h) Pomoc w adaptacji obcokrajowców w Polsce.

§ 13
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację otwartych spotkań z grami planszowymi.
2. Stwarzanie okazji do współuczestnictwa w rozwoju projektu i umożliwienie aktywnego
działania w ramach fundacji.
3. Partnerstwo z podmiotami powiązanymi z grami planszowymi (producentami, graczami,
twórcami) przy organizacji konferencji, konwentów, eventów publicznych.
4. Udział w festiwalach, wydarzeniach promujących gry planszowe oraz idee zgodne z celami
fundacji.
5. Organizację warsztatów dla organizacji prywatnych i publicznych, min. dla szkół, muzeów.
6. Organizację warsztatów pokazujących, jak grać w gry oraz warsztatów z naprawy gier.
7. Naukę języków obcych.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
9. Propagowanie działalności Fundacji we wszystkich mediach
10. Pomoc instytucjom i osobom prywatnym w propagowaniu idei i w działaniach zgodnych z
celami fundacji.
11. Udostępnienie gier planszowych dzięki publicznej wypożyczalni gier.
12. Organizacja eventów edukacyjnych skierowanych do wybranych grup społecznych.
13. Organizacja staży zawodowych.
14. Organizacja pokazów ulicznych, cyrków i przedstawień teatralnych propagujących cele
Fundacji.
15. Kooperację z innymi organizacjami w zakresie działalności zgodnej z celami fundacji.
ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§ 14
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz inne mienie
nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 15
1. Przychody fundacji mogą pochodzić z:
a) Darowizn, spadków, zapisów.
b) Dotacji i subwencji osób prawnych.
c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
d) Dochodów z majątku fundacji.
e) Odsetek bankowych.
f) Odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
statutową.

§ 16
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
ROZDZIAŁ IV
Władze Fundacji

§ 17
1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi działalnością Fundacji, w
wszczególności:
a) kierowaniem całokształtem działalności Fundacji,
b) pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Fundacji,
c) reprezentowaniem Fundacji na zewnątrz,
d) kierowaniem bieżącą działalnością Fundacji,
e) przygotowywaniem i przyjmowaniem sprawozdań,
f) realizacją celów statutowych,
g) sporządzaniem planów pracy i budżetu,
h) sprawowaniem Zarządu nad majątkiem Fundacji,
i) zatrudnianiem pracowników i ustalaniem wysokości ich wynagrodzenia.
4. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu.
5. Fundator wchodzi w skład Zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
6. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
7. Członkowstwo w Zarządzie Fundacji ustaje:
a) w razie odwołania przez Prezesa,
b) w razie złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
c) w razie utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne,
d) śmierci członka Zarządu.
9. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
11. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
12. W indywidualnych sprawach Prezes może udzieli pisemnego upoważnienia dla innej osoby do
podejmowania decyzji w imieniu Fundacji i reprezentowania jej.
14. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony
jest Prezes jednoosobowo z zastrzeżeniem ust. 15.
15. W przypadku umów dotyczących zatrudnienia, umów o dzieło, umów zlecenie oświadczenie woli
może składać każdy z członków jednoosobowo.
16. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
17. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwal przyjmowanych zwykłą większością głosów w
obecności minimum dwóch osób.
ROZDZIAŁ V
Połączenie fundacji z innymi organizacjami

§ 18
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie
cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator Fundacji.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienie końcowe

§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie
wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. edukacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
5. O zmianie statutu decyduje Zarząd za zgodą Fundatora.
6. W przypadku śmierci Fundatora, jego uprawnienia przejmuje Zarząd Fundacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz